บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเชิญเข้าร่วมงาน I-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผู้กพันของพนักงาน" รุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง องค์ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ "จัดซื้อจัดจ้าง4.0"


บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในหัวข้อ การตรวจสอบการลักลอกวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในวันที่ 21 กันายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ระบบ Thaijo 2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 7 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คลังความรู้เพิ่มเติม