ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในงานวิชาการนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการพิจารณาอนุมัติผูเ้สำเร็จการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 2/2559

ข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตารางสอน 2/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 1/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปิดรับสมัครทุนโครงการพวอ.รอบ 1/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2560


การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์2560 เวลา 13.00-14.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยยินดีต้อนรับคณะติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


: ขั้นตอนการใช้อักขราวิสุทธิ์ โดย บัณฑิตวิทยาลัย

: บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

: บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดย ศ.ดร.มนัส สุวรรณ

: แนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ โดย รศ.สนิท สัตโยภาส

: แนวทางการเขียนบทความวิจัย โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

อ่านต่อ

: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

: คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คลังความรู้เพิ่มเติม