บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องกำหนดการโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แจ้งรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง แบบตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ


บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพ ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการสอบรายวิชาพื้นฐาน (ระดับปริญญาโท) วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้อง 27121

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม