ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย"เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 PLUS"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลีงกาย

ข่าวการเรียนการสอน

ตารางสอนนักศึกษาภาคเรียน 1/2560 ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิธีการสร้างรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา และ ระบบลงทะเบียนเรียน

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องผลสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2560


บัณฑิตวิทยาลัยประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการการปฐมนิเทศและแนะแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะในการเรียนกับทักษะการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 8.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 29034 อาคาร90 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ระดับบัณฑิตศึกษาโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศกร เป็นวิทยากร โดยอบรมให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฮือนภัตต์ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับบัณฑิตศึกษา และภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ ห้อง 27121 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คลังความรู้เพิ่มเติม