บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว สัญจร ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับปฐมฤกษ์

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน 1/2561


บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงแนวนโยบาย และหลักการบริหารการดำเนินงานระดับหลักสูตร แก่ประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชาบริหารการศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในโครงการการบริการวิชาการ ในหัวข้อ การเรียนแบบคละชั้น โดยโรงเรียนบ้านแม่เลามีความต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (27136)


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม