บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เข้าประกวดแข่งขันในโครงการ "อลิฮันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์"(Allianz Ayudhya Activator)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อบรมโครงการ"การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561


บัณฑิตวิทยาลัยนำโดย ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวันและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิต กล่าวต้อนรับและเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนา การพัฒนาความรู้หลังการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตานุสรณ์ รุ่นที่ 41 ประจำปี 2560) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา9.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 29031 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คลังความรู้เพิ่มเติม