บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การหมดเขตรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องผลสอบโครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัรฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2/2560


บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในระดับบัณฑิตศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ในวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 -14.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษา ดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำการบริหารความเสี่ยง ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมดิเอสเพรส จ.เชียงใหม่


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม