บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญร่วมการอบรมเรื่อง "แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมในหัวข้อ "สหภาพยุโรปและภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ : รู้สึกเรื่องสหภาพยุโรป เราจะทำงานกับสหภาพยุโรปอย่างไร"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การยื่นขอรับการอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโบชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่องประชาสัมพันธ์ Google account สำหรับนักศึกษา

ข่าวการเรียนการสอน

เรื่อง ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2561


บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan) ในปีการศึกษา 2561 และจัดทำ ID PLAN ของบุคลากรสายสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงหลักการให้ผ่านในครั้งเดียว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีเป็นวิทยากร พร้อมทั้ง มีการบรรยายเรื่อง Goolge Classroom Application โดยอาจารย์ ดร.ทิวาวรรณ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลังความรู้เพิ่มเติม