ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการวิชาการและแข่งขันกิจกรรม "ราชภัฏวิชาการ 2560"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"

ข่าวประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่องกำหนดการส่งหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 55 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส56

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ "Bond Academy2017"


โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 ได้สนับสนุน อาจารย์ ว่าที่ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัรฑิตวิทยาลัยเข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Thai Journals Online (Thaijo) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาตรี วงศ์แก้ว จากหน่วยงานศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวิทยากร ในวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิตัลเพื่อการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ในเวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

บัณฑิตวิทยาลัย และคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2558

: รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2557

: กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

: กิจกรรม / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ เรื่องขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

: ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยเรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550(ครั้งที่2)

: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ว่าด้วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550

: ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2550 ประจำปีงบประมาณ

: ค่มือวิทยานิพนธ์ 2558 ประจำปีงบประมาณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คลังความรู้เพิ่มเติม