บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน


การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสนักศึกษา ที่เข้าภาคเรียน 2/2560

คู่มือการลงทะเบียนระบบออนไลน์

คู่มือการบันทึกประวัตินักศึกษา