บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

ได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการจัดวื้อจัดจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เป็นแหล่งข้อมุลในการศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ษ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยสามารถหารายละเอียดได้ที่ www.cgd.go.th/cs/cml/cmi/หน้าหลัก.html หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง 4.0