บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้สมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   ภาคเรียนที่ 1/2559

ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานและไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครสอบ

กรุณาส่งหลักฐานและชำระเงินค่าสมัคร ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2559

โดยสามารถส่งได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย(ชั้น13) และทางระบบอินเตอร์เน็ท

/Uploads/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD59%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf