บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอย่างมีคุณภาพ