บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งว่ามหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เรื่องประกาศให้ทุนการศึกษารัฐบาลญึ่ปุ่น ประจำปี 2561 กับอาจารย์หรือนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อไปศึกษาวิจัยยังมหาวิทยาลัยชิกะ เป็นเวลาไม่เกิน 18 เดือน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมืั้งตั๋วเครืองบิน ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ เดือนละ 143,000 เยน

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใน วันที่ 26 มกราคม 2561

 --- รายละเอียด---