บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกรฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558