บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558