บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางสอบ comprehensive  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการสึกษา 2558

 

/Uploads/files/CCF28102558.pdf