บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการ  The 5 Th PSU Education Conference " Instructional Design for Autonomous Leamers"

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หมดเขต รับบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 15 กรกฏาคม 2559

โดยสามารถส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.psued.org

 รายละเอียด >>>Uploads/files/CCF28062559.pdf