บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

และประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา