บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน


 ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2561

                                                           

                                                      

ที่

 ปีการเข้าศึกษา

รายละเอียด

1  นักศึกษารหัส 58 - 59  download
2       นักศึกษารหัส 60  download
3 นักศึกษารหัส 61  download
4 วิชาเสริมภาคปกติ และภาคพิเศษ  download