บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาสาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลสุดยอดครู


บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนางกัญญา สมบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสุดยอดครู ผู้มีอุดมการณ์ประจำปี 2558 ระดับชาติ

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร