บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การคัดเลือกลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

 

                             สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลุกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

                           โดยส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดี ประวัติย่อ จำนวน 2 แผ่น ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถึ เขตราชเทวี กทม 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)