บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ

   สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานมหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ job & Education Fair ประจำการศึกษา 2560

                                          ระหว่างวันที่ 23 -24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของบัรฑิต และส่งเสริมแนะแนวการสึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีตลอดจนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้สมัครงานกับผู้ประกอบการ/บริษัท/องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการรับสมัครและแนะแนวการศึกษาต่อ