บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2562

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤษภาคม 2562

 download  หนังสือรับรองการสมัคร