บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ด้วยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้กำหนดจัดโครงการ "Bond Academy 2017" 

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านตราสารหนี้ให้กับนักสึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้

ความสามารถที่เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ให้กับนักศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อช่วยพัฒนาและกระจายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ให้กับบุคคลต่าง ๆ  โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 กันยายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กทม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.thaibma.or.th