บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อและรหัสนักศึกษา สำหรับกรอกประวัตินักศึกษา เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 

คู่มือการบันทึกประวัตินักศึกษา