บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย"เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 PLUS"

รหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2560

ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://human.usu.ac.th/index.php