บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดการความรู้การเขียนบทความ

​ในวันที่ 29 -30 เมษายน 2560 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

เวลา 9.00 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น13)