บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย

"การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.ru.ac.th/schoolarship