บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


 การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ภาคเรียน 1/2562

เอกสารประกาศรับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่