บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชาสัมพันธ์โครงการ summer schools 2018 ของ Oxford Royale Academy

 

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 8-25 ปีเข้าร่วมโครงการ summer schools 2018 ของ Oxford Royale Academy

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : หนังสือเวียน