บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลือน Thailand 4.0 " ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย2 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.km11.muti.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ชุดาภัค เดชพันธ์ โทรศัพท์ 064-4588899