บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา

นักศึกษารหัส57 เป็นต้นไป ถ้าสำเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแล้ว

จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มดังแนบ

โดยดำเนินการส่งหลักฐานตามรายละเอียดของแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งหลักฐาน มาให้ฝ่ายวิชาการ

หรือนักวิชาการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ ksp-bundit และคณะครุศาสตร์ ดำเนินการส่งหลักฐาน

ไปยังคุรุสภา เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

1. คส.01.03 ผู้บริหารการศึกษา    

 2. คส.01.20 ผู้บริหารสถานศึกษา