บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลีงกาย

ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559