บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความวิจัยในงานการประชุมสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยสามารถส่งบทความและเข้าร่วมได้ที่
www.gnru2019.cmru.ac.th