บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการ


ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2558

 

 

ที่ ช่วงเวลา การดำเนินการ
1 20 ธค.58  วันสุดท้ายของการรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาโดยส่งใบคำร้อง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
2 29 ธค. 58  ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อพิจรณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
3 4 มค.-8 มค.59 คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นชอบผุ้สำเร็จการศึกษา
4 8 มค.59 คณะแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบสำเร็จการศึกษากลับสำนักทะเบียนและประมวลผล
5 ประมาณ 15 มค.59 สำนักทะเบียนและประมวลผล นำรายชื่อผุ้สำเร็จการศึกาาที่ผ่านความเห็นชอบเสนอสภาวิชาการ
6 ประมาณ 3 ก.พ.59 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาบัตร