บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ (ABSTRACT) เพื่อใช้ในวิทยานิพนธ์