บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การเขียน ทบทวนวรณณกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ให้เป็นการลักลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น