บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับปฐมฤกษ์

         คณะ รัฐศาสตตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึงผลงานทางวิชาการความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี

          ในการนี้ จึงขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญคราจารย์ บุคลากร และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ส่งต้นฉบับบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ฉบับปฐมฤกษ์ มีกำหนดเปิดรับตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 -28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pol.sci.cpru.ac.th/