บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๐ ทุกคน รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น 

แต่เนื่องจากมีบัณฑิตจำนวนหนึ่งรายงานตัวไม่ทันตามกำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

        ๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้ทำการยืนยันการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

        ๑.๒  บัณฑิตรุ่นที่ ๓๙ ที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้ง บัณฑิตที่ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา หากประสงค์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร       

ในปี ๒๕๕๙ โปรดติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒.วันรายงานตัวบัณฑิต เพิ่มเติม

     ๒.๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙      

ให้บัณฑิตรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.cmru.ac.th พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น

   ๒.๒ บัณฑิตที่รายงานตัวทางอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ใบชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ปฏิบัติ ดังนี้

          ๒.๒.๑    ให้เข้าไปพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ ซึ่งใบชำระเงินฉบับเดิมไม่สามารถนำไปชำระเงินได้

         ๒.๒.๒    ให้ชำระเงินได้ ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

          ๒.๒.๓    ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ

     ๒.๓ บัณฑิตที่ไม่รายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

    ๒.๔ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายการรายงานตัวของบัณฑิตคืนในทุกกรณี ยกเว้น ค่ามัดจำชุดครุยวิทยฐานะ

๓.  กำหนดการวันฝึกซ้อมพร้อมรายละเอียด ให้บัณฑิตติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th และ www.offstu.cmru.ac.th

๔.  บัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกรายการหากฝึกซ้อมไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะคัดรายชื่อของบัณฑิตออก                    

และไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๕. บัณฑิตพิเศษ ที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อาทิ นั่งรถเข็น ใช้ไม้เท้า ต้องใช้มือซ้ายรับปริญญาบัตร หรืออื่นๆ ฯลฯ 

โปรดติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์ ๐ – ๕๓๘๘ – ๕๙๗๗  ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านต่อไป

๖. หากบัณฑิตต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์

        ๐ – ๕๓๘๘ – ๕๔๓๖

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๗   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙