บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องโครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 8.30 - 12.00น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย(ชั้น13)

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

/Uploads/files/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf