บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวช 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวช 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2143