บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                   ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ทำการปรับปรุงถนนบริเวณด้านหลังอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ จนถึงด้านหลังอาคารการศึกษาพิเศษ บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดใช้เส้นทางดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งเส้นทางจราจรในมหาวิทยาลัย ทุกเส้นทางยังสัญจรตามปกติที่เคยปฏิบัติมา ยกเว้นถนนบริเวณด้านข้างศาลาพระพุทธจตุรทิศ เดิมเป็นเส้นทางขาออก ขอปรับเป็น เส้นทางขาเข้า และสามารถจอดรถยนต์ได้ตามปกติโดยหันหน้ารถยนต์เข้าไปด้านใน ส่วนเส้นทางออกมหาวิทยาลัยจะขอปรับไปใช้เส้นทางใหม่คือถนนบริเวณด้านหลังอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านด้านหลังอาคารการศึกษาพิเศษ

                   อนึ่ง เส้นทางบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ แผนกอนุบาล ด้านหลังอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ จนถึงด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เป็นเส้นทางที่มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดแนว