บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ให้ทุนเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

โดยจัดตั้งโครงการ ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด สนับสนุนในการเริ่มทำวิจัยให้แก่ ดุษฏีบัณฑิต คปก ที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวนปีละ 20 ทุน เพื่อให้ดุษฏีบัณฑิต คปก.ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบสมัครทุนวิจัย คปก ต่อยอด ออนไลน์ ้ (http://rgtrf.or.th)