บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน


แจ้งรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2561

และนักศึกษาสามารถบันทึกประวัติทางอินเทอร์เน็ต พิมพ์เอกสาร เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นี้

โดยสามารถบันทึกประวัติได้ทาง เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.cmru.ac.th