บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ตรามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำลายน้ำ