บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3"

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3

โดยค่าลงทะเบียน 3,900 บาท สามารถเบิกได้จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบการคลัง

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thailacalsu.com