บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวเกี่ยวกับทุน


                                          สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ข้าร่วมรับฟังทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย "Endeavour Scholarships"

จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 -11.00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีทุนการศึกษาืั้งหมด 4 ประเภทคิอ

                                           1. ทุนปริญญาเอกและปริญญาโท

                                           2.ทุนเพื่อการวิจัย

                                           3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

                                          4.ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร