บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


                            สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ซึ่งมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานของท่านใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 11 ฐานข้อมูลเป็นระยะเวลา 12 เดือน

 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/index.php