บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน


ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

 

ที่

ช่วงเวลา

การดำเนินการ

๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยจัดส่งคำร้อง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑

คณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลประชุม เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 

๒๕- ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑

คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คณะแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบราชชื่อผู้สำเร็จการศึกษากลับสำนักทะเบียนและประมวลผล

๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

สำนักทะเบียนและประมวลผล นำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอ  สภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

๕ ธันวาคม  ๒๕๖๑

สำนักทะเบียนและประมวลผล นำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอ  สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา