บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


    การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกอบด้วย 

หลักสูตร

สาขาวิชา

แผนการเรียน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน แผน ก แบบ ก2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน แบบ 2.1

 

สามารถสมัคร  https://goo.gl/rxcSpi​