บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


                                                       คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์

 เนื่องด้วยทางสำนักทะเบียนและประมวลผลได้มีการเปลี่ยนแปลงเวปไซด์ใหม่ http://reg.cmru.ac.th/registrar/home.asp  และวิธีการลงทะเบียนเรียนใหม่ จึงขอให้นักศึกษาศึกษาวิธีการใช้ได้จากคู่มือการใช้งานการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์