บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศแจ้งผลการเรียนโครงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ3


ประกาศจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่องแจ้งผลการเรียนโครงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ3

 

สำหรับผู้ผ่านการอบรม สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองจากศูนย์ภาษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

/Uploads/files/CCF11092558.pdf