บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม   ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม