บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

 

                    ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Wg]jkl^jdyoay' ซ การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม" โดยศษสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ เจ้าของรางวัลแมกไซ"ซ สาขาบริการสาธารณะปี 2552 และบุคคลแห่งปีของเอเชีย 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ.บางมด กทม โดยไม่มีค่าลงทะเบียน  ผู้ที่สนใจโปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/VKXnGY และสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้เลี้ยง สำหรับผู้เข้าฟังการบรรยายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง