บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561"

(ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561) ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทางเวปไซด์ ของระบบ NRMS

 http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2133