บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รูปแบบ E-book

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดของการผลิตหนังสือในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มว่าการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์แบบปกติจะลดน้อยลงตามลำดับ และจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น สำนักพิมพ์ฯจึงได้ดำเนินการด้านการตลาดผ่านบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการจัดจำหน่ายหนังสือในรูปแบบ E-books โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมและซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ได้ที่ http://www.ddebook.com และ

http://www.bookkaze.com