บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ขอเชิญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบันร่วมประชุมสัมมนา


ขอเชิญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ร่วมประชุมสัมมนา
"การพัฒนาความรู้หลังการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" 
และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต และมหาบัณฑิต รุ่นที่ 39 
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง (ชั้น15) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่